INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS DOCUMENTARY FILM FESTIVAL
23–30
March 2018
Luciano Barisone
DOCU/WORLD
Csilla Kató
DOCU/WORLD
Carlo S. Hintermann
DOCU/WORLD
Olesya Ostrovska-Lyuta
DOCU/SHORT
DOCU/UKRAINE
Barbara Wurm
DOCU/SHORT
DOCU/UKRAINE
Arūnas Matelis
DOCU/SHORT
DOCU/UKRAINE
Maria Chichtchenkova
DOCU/RIGHTS
Dmytro Shchebetyuk
DOCU/RIGHTS
Olena Shevchenko
DOCU/RIGHTS
Halyna Halkovska
Students' Jury
Iryna Osadcha
Students' Jury
Maksym Sribnyi
Students' Jury
Oleksandr Ponomarenko
Students' Jury
Vero(nika) Stadnyk
Students' Jury