a

Тендер на проведення аудиту фінансової звітності проекту 2018-го року

Громадська організація «Південь» оголошує тендер на пошук аудиторської компанії для проведення аудиту фінансової звітності проекту міжнародної технічної допомоги «Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA - 2018» як це передбачено Угодою між Громадською організацією «Південь» та Шведським агентством з питань міжнародного співробітництва (Sida).

 

Аудит має бути проведений незалежним і кваліфікованим аудитором, який має досвід проведення аудиту в громадських організаціях, у відповідності до міжнародних стандартів аудиту, виданих Радою з питань міжнародних стандартів аудиту та гарантування достовірності (IAASB). Аудит має бути проведений у період з 18 по 28 лютого 2019 року і аудитор має надати організації Листи про результати аудиту не пізніше 15 квітня 2019 року

 

Завдання та обсяг аудиту.

 

Провести аудит фінансової звітності за період з 1 січня 2018 по 31 грудня 2018 року, яка буде надана донорові, і підготувати аудиторський висновок згідно MCA 800/805 стосовно того, чи відповідає фінансовий звіт за проектом «Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA - 2018» інструкціям Sida щодо фінансової звітності, сформульованим в угоді між Sida та Громадською організацією «Південь».

 

Надати аудиторський висновок щодо того, чи відображає фінансова звітність Організації, зокрема баланс, звіт про витрати, звіт про рух грошових коштів, належне об’єктивне представлення, в усіх суттєвих аспектах, фінансового становища Організації станом на 31 грудня 2018 року та зміни її чистих активів за рік, який закінчився.

 

Надати аудиторський висновок щодо Звіту про надходження та використання коштів в рамках Угоди зі Шведською агенцією з міжнародного розвитку та співпраці (SIDA) № 10779 від 14-02-2017. У звіті має бути зазначена така інформація: сума за бюджетом (Euro), сума витрат, сума невикористаних коштів. Також необхідно зазначити суму надходження (Euro) за даний період.

 

На основі вищезгаданого зробити висновки про стан внутрішнього контролю ГО «Південь» та оцінити ризики системи контролю, а також визначити суттєві недоліки, включно з істотними слабкими сторонами, за допомогою процедур аудиту, що уможливлюють підготовку висновків про фінансову звітність.

 

Відповідно до міжнародного стандарту завдань з огляду (ISRE 2400):

 

- Надати інформацію стосовно нижчеперерахованих категорій витрат усієї організації у розрізі джерел фінансування (з розбивкою щомісячно) за період з 1 січня 2018 до 31 грудня 2018 року (див. Додаток 1, інформацію необхідно надати в Управлінському листі):

 

  • персонал (згідно посадових обов’язків): прізвище, ім'я, посада; 
  • постачальники послуг за договорами (цивільно-правові угоди): прізвище, ім'я, вид послуг, що надавались; 
  • фізичні особи, зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності;  
  • приватні підприємці: прізвище, ім'я, вид послуг, що надавались;
  • договори інтелектуальної власності: прізвище, ім'я / назва організації, вид послуг / товар; 
  • юридичні особи: назва організації, вид послуг/товар. інші типи витрат.

 

- Надати інформацію стосовно руху грошових коштів донорів за проектами, які Організація реалізовувала впродовж 2018 року (баланс на початок періоду, надходження, витрати, баланс на кінець періоду).

 

- Оцінити дотримання ГО «Південь» національного податкового законодавства та нормативів.

 

- Відповідно до міжнародного стандарту завдань з надання впевненості (ISAE 3000) оцінити виконання зобов’язань, визначених Угодою між SIDA та ГО «Південь» (усі доречні статті угоди). Для цього аудитор має бути забезпечений копією Угоди.

 

- Перевірити, чи угоди з приватними підприємцями та / або їхні додатки включають детальний опис завдання (тематика і т.д.) із зазначенням джерела фінансування та чи додається чітке визначення завдання (тематика, обсяг робіт, вартість за годину) до кожного акту виконаних робіт / наданих послуг.

 

- Вказати склад правління та наглядової ради Організації.

 

- Зазначити, яких заходів було вжито за результатами попередніх аудитів, і чи вжиті заходи були адекватними для виправлення виявлених недоліків.

 

Звітність аудитора.

 

Звіти повинні містити детальну інформацію щодо використаної методології аудиту та обсягу аудиту. Аудиторський висновок має містити запевнення в тому, що аудит виконувався дипломованим аудитором відповідно до міжнародних стандартів аудиту, виданих Радою з питань міжнародних стандартів аудиту та гарантування достовірності (IAASB). Звіт підписується відповідальним аудитором із зазначенням посади аудитора та назву аудиторської компанії.

 

Аудитор має представити аудиторський звіт/лист до керівництва. Звіт аудитора повинен містити висновки аудиту, сформовані в процесі аудиторської перевірки. Перелік виявлених результатів не обмежується окресленим обсягом роботи; аудитор може також висвітлити інші питання. Цей документ має містити посилання на те, яких заходів було вжито за результатами попередньої аудиторської перевірки, чи вжиті заходи були адекватними для усунення визначених недоліків.

 

Лист до керівництва має бути представлений також у разі відсутності виявлених недоліків. Заходи, які вжила Громадська організація «Південь» за результатами попередніх аудитів, повинні також бути представлені у аудиторському звіті/листі менеджменту.

 

Аудитор повинен розробити рекомендації стосовно усунення будь-яких визначених слабких сторін. Рекомендації мають бути представлені в порядку їх пріоритетності.

 

Звіт має бути підготовлений англійською та українською мовами та має бути наданий ГО «Південь» у двох друкованих примірниках кожною мовою, а також надісланий в електронній формі протягом двох тижнів після останнього візиту до організації.

 

Додаткове завдання.

 

Відповідно до узгоджених процедур 4400:

 

- Простежити, чи виділені на проект зарплатні кошти задокументовані протягом року у системний спосіб, і пересвідчитися, чи кошти на заробітні плати та інші витрати можна перевірити за допомогою достатньої підтверджуючої документації.

 

- На основі істотності та ризиків аудитор повинен перевірити наявність підтверджуючої документації щодо виділених коштів.

 

- Відповідність організації правилам та інструкціям щодо сплати податків та соціальних зборів.

 

- Простежити, чи ГО «Південь» дотримувалася інструкцій із закупівель, доданих до угоди.

 

Звіт по додатковому завданню, згідно із узгодженими процедурами, повинен бути наданий в окремій частині, відповідно до технічного завдання. 

 

Умови участі у тендері.

 

Компанія, яка подається на тендер повинна до 18:00 30 листопада 2018 року надіслати на e-mail [email protected] або на поштову адресу ГО «Південь», 73000, м. Херсон, вул. Фрунзе, 2, оф. 24, такий перелік документів:

 

1. Свідоцтво/виписку про реєстрацію аудиторської компанії;

2. Сертифікат на право займатись аудиторською діяльністю;

3. Документи, які підтверджують, що організація може проводити перевірку у відповідності до міжнародних стандартів аудиту, виданих Радою з питань міжнародних стандартів аудиту та гарантування достовірності (IAASB);

4. Документи, які підтверджуються досвід роботи компанії з неприбутковими організаціями. Досвід аудитів проектів технічної допомоги, що фінансуються Sida, вітається, проте не є вирішальним чинником;

5. Комерційну пропозицію та контакти відповідальної особи, яка уповноважена відповідати на запитання щодо тендерної пропозиції;

6. Кошторис (бюджет): перелік послуг, їхня вартість погодинно.

7. Зовнішній аудитор повинен мати свідоцтво про включення в реєстр суб’єктів аудиторської діяльності України. Строк дії свідоцтва повинен розповсюджуватися на весь період дії договору про аудит;

8. Зовнішній аудитор повинен мати досвід роботи на ринку аудиторських послуг України не менш як три роки до моменту укладення договору про аудит. Зовнішній аудитор повинен мати досвід аудиту неурядових громадських організацій;

9. Зиовнішній аудитор повинен мати в своєму штаті не менш ніж три сертифікованих аудитора;

10. Технічне завдання на аудит повинне бути наведене у додатку до Договору з зовнішнім аудитором.

 

Просимо звернути увагу, що одна і та сама Компанія не може надавати нам послуги із аудиторської перевірки більш ніж два роки поспіль!!!

 

Кандидати чи учасники тендеру не будуть допущені до процедури закупівлі, якщо вони:

 

1. Є банкрутами чи припиняють підприємницьку діяльність, їхнім майном розпоряджається суд, вони мають домовленості з кредиторами, призупинили свою підприємницьку діяльність, є учасниками судового розгляду, що стосується цих питань, або перебувають у аналогічній ситуації, яка виникла в результаті схожих процедур, передбачених внутрішнім законодавством.

2. Є засудженими за злочин, що стосується їхньої професійної діяльності і винесений вирок є остаточний і не підлягає перегляду.

3. Вони демонструють непрофесійну поведінку.

4. Вони не виконали зобов’язань, що стосуються оплати соціальних внесків чи податків відповідно до законодавтсва України.

5. Вони чи особи, які їх представляють, ухвалюють рішення чи контролюють їх, отримали остаточний судовий вирок, який не підлягає перегляду, у справах махінацій, корупції, зв’язку зі злочинним організаціями, відмивання грошей, чи іншою незаконною діяльністю.

 

Кандидати чи учасники тендеру мають довести, що вони не перебувають в описаних више ситуаціях.

 

Контактна особа:

виконавчий директор ГО «Південь» Денис Костюнін,

тел.: (067) 551-68-28, 

[email protected]

21 МІЖНАРОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КІНО ПРО ПРАВА ЛЮДИНИ
 31 — 9 
травня
червня 2024
Тендер на замовлення послуги аудиторської компанії для проведення проєктної аудиторської перевірки
до 29 січня 2024
Тендер на проведення фінансового аудиту діяльності організації
до 22 лютого 2024
Тендер на забезпечення проведення Навчальної Школи для модераторів/-ок Мережі DOCU/КЛУБ
до 29 лютого 2024
Тендер на проведення фінансового аудиту діяльності організації (повторний)
до 28 лютого 2024
Тендер на виробництво 2-х промоційних відеороликів
до 21 березня 2024
Повторний тендер на виробництво 2-х промоційних відеороликів.
до 28 березня 2024
Тендер на закупівлю послуг із субтитрування фільмів
до 17 травня 2024
Тендер на виготовлення рекламних роликів та роликів для анонсування програм 21 Docudays UA
до 03 травня 2024